Adresa: Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb | Telefon: +385 1 3441 000 | Fax: +385 1 3441 001 | E-mail: aipk@aipk.hr

Slider
Skladi?te Upravna zgrada Upravna zgrada2

Najam ureda

Najam ureda

Izdajemo u zakup urede, koji se mogu urediti prema ?eljama klijenata. Svaki prostor je ure?en prema...

Pro?itaj vi?e Po?alji upit


Usluge logistike

Usluge logistike

AIPK Trgovina kao logisti?ar nudi sljede?e usluge:
- istovar robe iz kamiona ili kontenjera
- postavljanje robe na palete po vrstama tj. po artiklama i raspore?ivanje u adekvatno skladi?te do kraja radnog vremena
- kod zaprimanja...

Pro?itaj vi?e Po?alji upit


Prodaja sirovina za industriju

Sirovine za industriju

?krob, krumpirove pahuljice, modificirani ?krob, maltodekstrin...


Pro?itaj vi?e Po?alji upit

Brandovi

brand image

Mari

MARI je na?a regionalna robna marka. Djeli se na kiseli i slatki asortiman. Uvozimo i distribuiramo gotove MARI proizvode iz zemalja poput Bosne i Hercegovine Makedonije, Ma?arske, Italije, Kine, Tajlanda, Malezije, itd.

. . Pro?itaj vi?e

Vi?estruki prijeboji

services default image

Rije? je o me?usobnom obra?unavanju dospjelih potra?ivanja izme?u dviju ili vi?e osoba koja glase...

Pro?itaj vi?e Po?alji upit